Een zonneweide in de Groetpolder? GroenLinks stelt vragen.

In de Groetpolder komt een zonneweide van 18 hectare. Het college heeft daarvoor in 2019 een omgevingsvergunning (Z-228683) verleend, zonder de gemeenteraad erbij te betrekken. Heeft het college hierbij de juiste procedure gevolgd?
GroenLinks heeft geen bezwaren tegen zonneparken, zeker niet als het om zonneparken op onrendabele landbouwgrond gaat en mits goed ingepast in de omgeving, maar alle procedures moeten wél goed in acht worden genomen. En dáár zet de fractie toch de nodige vraagtekens bij.
Reden voor Jan Eichhorn van de fractie GroenLinks om hierover enkele politieke vragen te stellen aan het college (PV2024).

De vragen gaan over de afwijkingsbevoegdheid van het college en over het delegatiebesluit.
Als inleiding verwijst de fractie naar een brief van het college van 5 juli 2019, waarin staat:
“Volgens artikel 6.5, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht is, wanneer het college het voornemen heeft een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder 3, onder a van de Wabo te verlenen, een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. De gemeenteraad kan op grond van artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht bepalen dat in bepaalde gevallen zo’n verklaring niet is vereist.
De gemeenteraad heeft op 5 maart 2015 het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 vastgesteld. Het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 is op 13 maart 2015 in werking getreden. Op grond van het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 is in bepaalde gevallen een verklaring van geen bedenkingen niet vereist. Deze aanvraag heeft betrekking op een project waarvoor op grond van het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Het gaat hierbij om de categorie: (Bouw)projecten voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, met uitzondering van windturbines.”


Eerder in de brief wordt vermeld dat het in dit geval niet gaat om het wijzigen, maar om het afwijken van het bestemmingsplan. In de regels daarvoor, die staan vermeld op www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-algemene/binnenplans-afwijken/, wordt onder andere bepaald: 
“In de Wabo zijn de procedurele aspecten van deze toestemming geregeld. De (inhoudelijke) grondslag is geregeld via het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid opgenomen worden om in beperkte mate af te wijken van het plan (art. 3.6 lid 1 onder c Wro). Een afwijkingsbevoegdheid mag niet leiden tot een bestemmingswijziging. Bij deze bevoegdheden moeten ruimtelijk relevante voorwaarden opgenomen worden, die objectief toetsbaar zijn. Het gaat in het algemeen om kleine afwijkingen, waarvan de haalbaarheid eenvoudig is aan te tonen of niet nodig is, aangezien het om een beperkte uitbreiding van een bestaand gebouw gaat, waarbij bijvoorbeeld de woningaantallen en grondoppervlakte niet toenemen.”
en
“Ad 1. Afwijkingsregels in het moederplan.
Het bevoegd gezag heeft bij de toetsing van de aanvraag geen beleidsvrijheid. De beleidsafweging heeft al plaatsgevonden bij het opstellen van het bestemmingsplan (moederplan). Op basis daarvan heeft de gemeenteraad aangegeven wat er mogelijk is. Dit is vertaald in de afwijkingsregels.”

Vraag 1. Is er een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in het op de locatie van de zonneweide in de Groetpolder geldende bestemmingsplan?
Zo ja, wat houdt deze afwijkingsbevoegdheid in? Welke afwijkingsregels zijn erin vastgesteld? Zo nee, waarom doet u daar dan toch wel een beroep op?

Vraag 2. Bent u het met ons eens dat het plaatsen van 18 hectare zonnepanelen geen kleine afwijking van het geldende bestemmingsplan is?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u de vergunning dan toch verleend zonder instemming van de raad?

Vraag 3. Toen het Aanwijzings- en delegatiebesluit in 2015 werd genomen was er nog geen sprake van grootschalige zonneparken. Dit onderwerp ligt nu al enige tijd vrij gevoelig in de gemeenteraad. Toch heeft u besloten om de omgevingsvergunning voor het zonnepark in de Groetpolder buiten de gemeenteraad om te verlenen. 
Vindt u bij nader inzien ook dat het beter zou zijn geweest als u deze aanvraag wél aan de raad had voorgelegd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4. Kunt u de raad een overzicht geven van de besluiten die u de afgelopen jaren op grond van het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 heeft genomen?

Het college geeft doorgaans binnen dertig dagen antwoord op raadsvragen. Het antwoord is dan te vinden op de website van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *