Groenlinks geschrokken

GroenLinks Hollands Kroon is geschrokken van de voorgenomen stort van 30 ton straalgrit verontreinigd met Chroom-6 op stortplaats Wieringermeer aan de Koggenweg 1 in Middenmeer. Chroom-6 valt onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen.

Op 9 september jl. maakte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) in het Provinciaal Blad bekend dat er een conceptbesluit ter inzage werd gelegd in het kader van zijn voornemen om ontheffing te verlenen van het verbod in art. 1 Bssa [1] om bepaalde categorieën van herbruikbare of brandbare afvalstoffen te storten binnen de inrichting van de stortplaats Wieringermeer.

Het gaat hierbij om twee aanvragen van Afvalzorg Deponie B.V.:
– Zaaknummer 9818522: 5000 ton steenwolgranulaat, afkomstig van Renewi te Wateren, Euralcode 191212, categorie 15b, art. 1 Bssa [2]
– Zaaknummer 9799457: 30 ton straalgrit verontreinigd met Chroom-6, afkomstig van Van der Ende Infra B.V. te Barendrecht, Euralcode 120117, categorie 31 uit art. 1 Bssa [3]

De conceptontheffing heeft met ingang van 9 september gedurende twee weken ter inzage gelegen. Vragen of mondelinge zienswijzen konden via een webformulier worden gesteld. Tegen de uiteindelijke beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt.

Raad en inwoners van Hollands Kroon (die belanghebbenden zijn) zijn pas ná het sluiten van de termijn, waarin een zienswijze kan worden ingediend, door het College geïnformeerd over deze aanvraag.
Lilian Peters, fractievoorzitter GroenLinks in Hollands Kroon, heeft op 29 september een aantal schriftelijke vragen over het storten van met Chroom-6 verontreinigde straalgrit gesteld aan het College (PV 2036): 

Vraag 1) Sinds wanneer is het College op de hoogte van het voornemen van de OD NZKG?

Vraag 2) Heeft u met het voornemen ingestemd, of als belanghebbenden bezwaar gemaakt?

Vraag 3) Waarom stuurt u het voornemen van de OD NZKG om vergunning te verlenen om in Hollands Kroon “niet reinigbare” grond te storten, alleen ter kennisname naar de Raad?

Vraag 4) Waarom informeert u de Raad en inwoners van Hollands Kroon (die belanghebbenden zijn) pas ná het sluiten van de termijn waarin een zienswijze kan worden ingediend?

Vraag 5a) Beschikt het College over (wetenschappelijke) informatie betreffende de schadelijkheid op korte en lange termijn van het granulaat en de met Chroom-6 verontreinigde grond voor mens en milieu? Zo ja, kunt u deze toesturen?

Vraag 5b) Zo nee, bent u bereid om (wetenschappelijke) informatie betreffende de schadelijkheid op korte en lange termijn van het granulaat en de met Chroom-6 verontreinigde grond voor mens en milieu alsnog op te vragen en te delen met de Raad?

Vraag 6) Indien er geen (wetenschappelijke) informatie over de schadelijkheid op korte en lange termijn van het granulaat en de met Chroom-6 verontreinigde grond voor mens en milieu bestaat, bent u dan bereid om dit te (laten) onderzoeken en de resultaten hiervan te delen met de Raad?

Vraag 7) Heeft het College over deze zaak contact opgenomen met de aanpalende gemeente Medemblik? Zo ja, wat is hiervan de inhoud en het resultaat? Zo nee, waarom niet? Bent u nog voornemens om dit te doen?

NOTEN
[1] Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.
[2] Categorie 15a: huishoudelijk restafval en daarmee vergelijkbaar restafval van bedrijven; categorie 15b: deelstromen of residuen, afkomstig van de handmatige en mechanische verwerking van stromen restafval als bedoeld onder a.
[3] Categorie 31: grond, met uitzondering van grond, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit, die bij de stortplaats wordt aangeboden onder overlegging van een verklaring als bedoeld in de ministeriële regeling op grond van artikel 28a Wet bodembescherming, waaruit blijkt dat de grond niet reinigbaar en niet koud-immobiliseerbaar is.

De antwoorden van het College op deze vragen worden binnen dertig dagen gepubliceerd op de website van de Gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *