GroenLinks stelt vragen over de toezichthouder Wmo in Hollands Kroon

Sinds de invoering van de Wmo in 2015 zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg, maar ook voor het toezicht hierop. Tot nu toe was dit wettelijk verplichte toezicht op de Wmo in Hollands Kroon nog niet geregeld. Het verheugt GroenLinks dan ook zeer dat het college op 24 maart 2020 heeft besloten om een toezichthouder Wmo aan te stellen. In een drieregelig bericht deelt het college de raad mee dat de medewerkers van het team Vitaliteit nu toezichthouder zijn op basis van de Wmo: “Zij zien toe op de naleving van wat bij of krachtens de Wmo is geregeld.”

Verdere informatie over hoe het college het Wmo-toezicht gaat vormgeven ontbreekt. GroenLinks vindt het belangrijk dat het toezicht op de Wmo goed is geregeld en daarom heeft Jan Eichhorn op 25 maart enkele schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Vragen:

 1. Veel gemeenten hebben het kwaliteitstoezicht bij de GGD gelegd. Waarom heeft u ervoor gekozen om het toezicht bij de medewerkers van het team Vitaliteit te leggen en niet bij de GGD?
 2. Veel gemeenten werken samen op dit gebied. Waarom heeft u er niet voor gekozen om het toezicht op de Wmo samen met andere gemeenten te organiseren?
 3. Gaat het hele team Vitaliteit de toezichtstaken uitvoeren of zijn een of meer individuele leden van het team benoemd?
 4. Wat zijn de taken van de toezichthouders en welke bevoegdheden worden vanuit de WMO en de Algemene wet bestuursrecht aan hen toegekend?
 5. Hoe heeft u de onafhankelijke positie en werkwijze van de Wmo-toezichthouders vastgelegd? Kunt garanderen dat de individuele toezichthouder vrij is om haar of zijn werkzaamheden onafhankelijk en naar eigen inzicht in te richten?
 6. Hoe wordt belangenverstrengeling met andere taken van het team Vitaliteit voorkomen?
 7. Hoe heeft u het onderhouden van de vakbekwaamheid en kennis van de toezichthouders vastgelegd?
 8. Gaat het om toezicht bij calamiteiten of ook om risicogestuurd toezicht?
 9. Heeft u een meldpunt voor calamiteiten en geweldsincidenten ingericht?
  Zo ja, hoe heeft u de vindbaarheid, informatieverstrekking en toegankelijkheid van dit meldpunt geregeld of hoe gaat u dit regelen?
  Zo nee, waarom niet?
 10. Is of wordt er een toetsingskader vastgesteld? Is of wordt er een werkprogramma of werkplan opgesteld voor de toezichthouders?
 11. Zal er een openbaar jaarverslag over het Wmo-toezicht worden opgesteld en aan de gemeenteraad worden voorgelegd?
 12. Welke rol speelt Incluzio bij het toezicht?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *