VRAGEN GROENLINKS OVER NIEUWE PRAKTIJK TOEPASSING DELEGATIEBESLUIT

Het college heeft de politieke vragen van GroenLinks (PV-2031) over de huidige hantering van het delegatiebesluit niet inhoudelijk schriftelijk beantwoord. Wel is er een gesprek geweest. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen bij de hantering van het delegatiebesluit waarover GroenLinks onderstaande vragen heeft.

Kwalificatie van vergunningsaanvragen
Bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen (PV 2027 en PV 2028) heeft het college zich op het standpunt gesteld dat omgevingsvergunningen voor datacenters níét behoren tot de “aanvragen die mogelijk tot maatschappelijke of politieke onrust kunnen leiden”. In de memo Datacenter westzijde A7 (18-09-2020) stelt het college echter dat er “nog steeds” veel discussie bestaat over het onderwerp datacenters.
Vraag 1a: Betekent deze erkenning dat het college aanvragen voor datacenters nu behandelt als
“aanvragen die mogelijk tot maatschappelijke of politieke onrust kunnen leiden”, in de zin van de
toezegging (Raad 05-03-2015) bij het delegatiebesluit?
Vraag 1b: Zo ja, welk inzicht gaf aanleiding tot de ommezwaai van het college?
Vraag 1c: Zo ja, zal het college de raad voortaan zelf en vroegtijdig in het traject van de vergunningsverlening betrekken, zoals aangegeven bij de beantwoording van de vragen?

Gebruik van het delegatiebesluit
Datacenters worden gebouwd op agrarische grond. Dat vereist “wijziging van de functie van onbebouwde
gronden”. Dergelijke wijzigingen heeft het college bij eerdere aanvragen gerealiseerd door – met
inroeping van categorie k in de bijlage van het delegatiebesluit – op eigen gezag af te wijken van door de
raad vastgestelde bestemmingsplannen (bijvoorbeeld bij de Microsoft datacenters AMS 11 en AMS 12 in
2019). Blijkens de memo Datacenter westzijde A7 (18-09-2020) kiest het college bij de nu lopende
initiatieven echter voor aanpassing van bestemmingsplannen, i.p.v. afwijking.

Vraag 2: Waarop berusten strategische keuzes van het college tussen afwijking van een bestemmingsplan
door het college of aanpassing van een bestemmingsplan door de raad?

Resterende vergunningsaanvragen onder het delegatiebesluit
Bij de beantwoording van onze politieke vragen (PV-2022 en PV-2035) heeft het college verklaard dat het
nergens aan gebonden is vóórdat een vergunningsaanvraag is ingediend: “Wij voeren geen onderhandelingen met initiatiefnemers voor datacenters”, “als college kunnen wij geen garanties afgeven” en “Hollands Kroon is nergens aan gebonden”. GroenLinks gaat er om die reden vanuit dat met nog “lopende initiatieven” wordt gedoeld op ingediende vergunningsaanvragen. Die moeten zijn ontvangen vóór de stopzetting van het gebiedsplan op 28 april 2020. Latere aanvragen maken geen deel uit van het toen gecommuniceerde voornemen tot afhandeling van nog lopende initiatieven.

Vraag 3a: Kan het college bevestigen dat de “lopende initiatieven” in de memo Datacenter westzijde A7 d.d. 18-09-2020 uitsluitend ingediende vergunningaanvragen betreffen die vóór 28 april 2020 door de gemeente zijn ontvangen?
Vraag 3b: Zo nee, welke vergunningsaanvragen heeft het college na de stopzetting van het gebiedsplan nog in behandeling genomen?

Met vriendelijke groet,
Lilian Peters
GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *