Zo onderhoudt de gemeente onze bermen en sloten

In Hollands Kroon hebben wij vele wegbermen en sloten in beheer. Deze worden onderhouden door aannemerscombinatie Vermaire en KZ. Zij voeren dit onderhoud op hoofdlijnen als volgt uit:

Maaien bermen
In het voorjaar (begin mei) wordt gestart met een veiligheidsronde. Hierbij worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen gemaaid. Langs de hoofdwegen wordt tevens een strook van ca. 2 meter langs de weg gemaaid.  In de zomer (juli) volgt een volledige maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid en tevens een groot deel van het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd. Deze volledige maaironde wordt herhaald in het najaar (september).

Onderhoud sloten en greppels
Het jaarlijkse onderhoud aan sloten en greppels vindt plaats in het najaar. Daarmee voldoen we aan de eisen van het Hoogheemraadschap om voor 15 oktober de watergangen schoon op te leveren. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt tevens verwerkt tot bodemverbeteraar.

Hoogheemraadschap
Vanaf 1 januari is het gemeentelijk areaal gewijzigd door de overdracht van de wegen en het stedelijk water met het Hoogheemraadschap (HHNK). De gemeente Hollands Kroon heeft de buitenwegen rondom voormalig gemeente Niedorp overgenomen van het HHNK. Het HHNK heeft op haar beurt het onderhoud van het stedelijk water (het water binnen de bebouwde kom) overgenomen van de gemeente. Dit betekent dat ook de wegbermen en wegsloten in het buitengebied van Niedorp voortaan door de gemeente worden onderhouden.

Flora en fauna
Onze opdrachtnemer heeft de plicht om te werken volgens bepaalde gedragscodes en de Wet Natuurbescherming als het gaat om de flora en fauna. Daarmee worden bepaalde plantensoorten, insecten, vogels en kleinere zoogdieren zo min mogelijk verstoord. Bij vogels speelt dit vooral tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli). Het maairegime is daar grotendeels op afgestemd.

Ongewenste begroeiing
Sommige begroeiing, zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en bepaalde distelsoorten, kunnen zorgen voor overlast en worden door ons zo snel mogelijk verwijderd. Als u deze soorten tegenkomt, kunt u dit melden via de Fixi-app.

Beschadigde bermen
Diverse bermen langs onze wegen zijn tijdens de afgelopen natte wintermaanden beschadigd. Samen met de opdrachtnemer gaan we de komende maanden aan de slag om deze slechte bermen te herstellen. Het is belangrijk dat iedereen, ook bestuurders van grote landbouwvoertuigen, op een juiste wijze de weg gebruiken en de bermen links laten liggen. Dat is wel zo veilig en voorkomt hoge herstelkosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *