Gemeenteraad Hollands Kroon behandelt volle agenda

Vrij van geldzorgen
Schulden en geldzorgen komen voor in alle lagen van de bevolking. Het vroegtijdig herkennen van (mogelijke) schulden is belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Op 28 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan ‘Vrij van schulden’. Dit beleid gaat uit van de volgende punten:

1.    Inwoners ontvangen in een vroeg stadium ondersteuning en kunnen zo hun financiën snel weer op de juiste manier zelf regelen.

2.    Uitstekende dienstverlening door maatwerk te leveren.

3.    Er is een specifieke aanpak gericht op jongeren, ouderen en statushouders*.

Meerjarenprognose Grondexploitatie 2020
Elk jaar moet de gemeenteraad worden geïnformeerd over de Meerjarenprognose Grondexploitaties. Een grondexploitatie (soms afgekort tot grex) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. In de meerjarenprognose wordt de stand van zaken beschreven van de financiën en de planning van de ontwikkeling van deze woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De raad heeft hiermee ingestemd.  

Omgevingsvisie
In een omgevingsvisie staan plannen voor de leefomgeving in de gemeente. In februari 2020 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen voor het stimuleren van zonnepanelen op daken. Het voorstel ‘Aanpassen huidige omgevingsvisie’ is aangenomen. Met het aannemen van het voorstel is het besluit van de gemeenteraad in de omgevingsvisie verwerkt. Er is een amendement ingediend op dit voorstel. Hierin wordt een wijziging voorgesteld om een uitzondering te maken over een bestaand initiatief aan de Zwinweg en Amsteldijk. Dit initiatief is een zonnepark op onrendabele grond. Dit amendement is niet aangenomen.

Ingediende moties
Er is een motie ingediend waarin de gemeenteraad het college verzoekt om maatregelen te nemen om administratieve lastendruk in de jeugdzorg te verminderen. De tijd die zorgverleners kwijt zijn aan de administratie kan hierdoor beter worden besteed aan de cliënten. De portefeuillehouder raadde aan deze in te trekken. De indieners gaan hierover nog in gesprek en dienen misschien later opnieuw deze motie in. Een andere motie die werd ingediend waarin het college wordt verzocht het Kabinet te wijzen op de afspraken over de opvang van vluchtelingen uit 2019 in EU verband haalde wel een meerderheid. Het college wordt daarmee gevraagd om een passend aantal kinderen uit vluchtelingen kampen te huisvesten in Hollands Kroon. Op dit moment verblijven er veel ouderloze kinderen in vluchtelingen kampen in Griekenland.

Overige besluiten
De voorstellen over het krediet voor de bouw van de brede school in Hippolytushoef en brede school in Slootdorp, bestemmingsplan Wallerweg nabij 17 Breezand, bestemmingsplan Zuiderweg 8 Anna Paulowna zijn allemaal aangenomen.

*Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *